სერტიფიცირებულ დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

რეგისტრაცია დასრულებულია


ინფორმაცია თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ


შეგიძლიათ იხილოთ საკონკურსო საჯარო სკოლების ნუსხა.


შეგახსნებთ, რომ ელექტრონული რეგისტრაციისათვის სავალდებულო დოკუმენტებია - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ფოტოსურათი; სამოტივაციო წერილი. დირექტორობის მსურველს უფლება აქვს ელექტრონული რეგისტრაციის დროს აირჩიოს მისთვის სასურველი არაუმტეს სამი საჯარო სკოლა.თანხმობის ფორმის შევსების ინსტრუქცია

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კომისიის წინაშე დირექტორობის კანდიდატი სასურველი ფორმატით წარადგენს მის მიერ შერჩეული თითოეული კონკრეტული სკოლის სტრატეგიული განვითარების მისეულ ხედვას. კანდიდატი აკეთებს სიტუაციის მოკლე მიმოხილვას (პრობლემები, ტენდენციები, არსებული შესაძლებლობები, აქტუალური საკითხები), გამოკვეთს სკოლის განვითარების ძირითად მიმართულებებს, პრიორიტეტული ამოცანებისა და მიზნების მიღწევის სტრატეგიებს, პროგრესის შეფასების ინდიკატორებს.